Ægirs vedtægter

 

 

§1: Navn, vision og formål
Foreningens navn er Islænderklubben Ægir.
Foreningen er hjemhørende i Jammerbugt Kommune med adresse på Hjortdalvej 369, 9460 Brovst.
Foreningens vision er at udbrede kendskabet til den islandske hest og erhverve nye medlemmer til klubben.
Foreningens formål er, at Ægir skal være en klub, hvor alle føler sig velkommen i mødet om vores fælles – den islandske hest. Klubben skal være præget af hygge, socialt samvær og faglige input.

§2: Medlemskab
Alle interesserede er velkomne som medlemmer. Kontingentet forfalder til betaling senest den 1. Januar i kontingentåret.
Klubben lægger stor vægt
på rideetik, sikkerhed, dyrevelfærd og respekt for privat ejendom.

§3: Kontingent
Årskontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

§4: Myndighed
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, inden udgangen af februar måned.
Beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal.
Valg af bestyrelsesmedlemmer sker ved skriftlig afstemning blandt de opstillede
kandidater. Valg til bestyrelsen kan foregå ved personligt fremmøde eller skriftlig fuldmagt.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, men sagen skal forelægges og endeligt vedtages af den førstkommende generalforsamling.

§5: Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes som anført i §4.
Dagsorden som følger:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt.
Der føres protokol over generalforsamlingen og protokollen underskrives af dirigenten.
Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 3. ugers varsel, indeholdende den fuldstændige dagsorden. 
Der indkaldes gennem
opslag i medlemsblad, på hjemmesiden eller fremsendelse pr mail.
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde skriftligt senest 14. dage før generalforsamlingen.
Stemmeret:  Personligt medlemskab giver en stemme og familiemedlemskab to stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Alle afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal og skal foregå skriftligt, såfremt blot 1 medlem ønsker det. 

§6: Ekstraordinær generalforsamling
Afholdes efter beslutning på en ordinær generalforsamling, eller besluttes af bestyrelsen. I øvrigt skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst en fjerdedel af foreningens medlemmer har fremsat skriftligt anmodning herom til formanden.
Anmodningen skal ledsages af oplysninger om, hvilket emne der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.
Herefter indkalder bestyrelsen med mindst 20. dages varsel og senest 30. dage efter, at anmodninger er kommet formanden i hænde.

§7: Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer; de vælges alle på generalforsamlingen.

§8: Valg
Hvert bestyrelsesmedlem vælges for en 2 årig periode, I ulige år er 2 på valg, i lige år er 3 på valg.
Hvert år vælges endvidere 2 bestyrelsessuppleanter 1 revisor og 1 revisorsuppleant alle for en 1-årig periode.
Et medlem af bestyrelsen kan forlade bestyrelsesarbejdet før 2-års periodens udløb, og første suppleanten indtræder da straks.

§9: Forretningsorden
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand
, sekretær og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg efter behov.

§10: Regnskab
Foreningens regnskab løber fra den 1. januar til den 31
. december.
Det påhviler kassereren at føre regnskab over foreningens indtægter og udgifter, samt at udarbejde status. Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8. dage før generalforsamlingen afholdes. 

§11: Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer og evt. udelukkelse
af et medlem kræver mindst ¾ af de på en generalforsamling fremmødte medlemmers stemmer.

§12: Foreningens opløsning
Foreningens opløsning kan foretages, når beslutning herom træffes på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Evt. opløsning skal vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer på den første generalforsamling, og ved næste generalforsamling med simpelt flertal.

§13: Foreningens midler
Ved opløsning af foreningen vil eventuel formue eller overskud blive anvendt til almennyttige formål efter den opløsende generalforsamlings beslutning.